Balasi Zoltán EV (Adószám: 56136405-1-42), mint Szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató – az alábbi feltételekkel nyújtja szolgáltatását:

JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK

1. A Megrendelő a Szolgáltatótól kapott rendszert használhatja.
2. A Szolgáltató Alszolgáltató igénybevételére jogosult.
3. Az igénybe vett Alszolgáltató tevékenységéért a Megrendelővel szemben a Szolgáltató felel.
4. A Megrendelő köteles:
1. a vonatkozó jogszabályokat megtartani,
2. az rendszert rendeltetés céljára felhasználni,
3. adataiban beállott változást Szolgáltatóval írásban közölni,
4. Szolgáltató által számlázott díjat esedékességkor megfizetni.
5. A weboldal forráskódja a Szolgáltató tulajdona.
6. Az egyes fejlesztések alkalmával végzett változtatás során módosult forráskód a Szolgáltató tulajdonában marad.
7. A teljesítés helye: kizárólag online felület.

KOMMUNIKÁCIÓ

1. A felek megállapodnak abban, hogy írásban kommunikálnak, illetve szóbeli megbeszélésüket két munkanapon belül írásban (beleértve: e-mail és fax) megerősítik.
2. A Felek kijelentik, hogy a visszaigazolt e-mailes kommunikációt írásbelinek tekintik.
3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató részéről többen is felkereshetik.

TARTALOM FELTÖLTÉSE

1. A Szolgáltató elsősorban a weboldal szerkezetének elkészítésére és működőképességének biztosítására vállalkozik a weboldal elkészítésének elvállalásakor. A weboldalak tartalmát a megrendelőnek kell biztosítania. A weboldal tartalmának a feltöltése a Megrendelő feladata.
2. A Szolgáltató a mindenkori Díjszabásban foglaltak szerint külön megállapodás keretében vállalja a weboldal tartalmának feltöltését.
3. A weboldal tartalmának feltöltését – megrendelés esetén – a Szolgáltató a weboldal készítéssel kapcsolatos teljesítési igazolás megérkezése után kezdi meg.

IDEGEN NYELV

1. A weboldal idegen nyelvű tartalmát a megrendelőnek kell biztosítania. A weboldal idegen nyelvű tartalmának feltöltésére a weboldal tartalmának feltöltésére vonatkozó általános szabályok vonatkoznak.

2. A Szolgáltató a Megrendelő által nem módosítható tartalmat nem módosítja, hanem FTP hozzáférést biztosít.

3. A weboldal idegen nyelvű változatának díját a mindenkori díjszabás tartalmazza.

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, TÖBBLETFELADAT

1. Átadáskor a Megrendelő átvizsgálja az elkészült munkát és jegyzéket készít az észrevételeiről
2. A Megrendelőnek kötelessége egy héten belül az észrevételeit megküldeni a Szolgáltatónak.

3. Ha a Szolgáltató a Megrendelőnek harmadik fél szolgáltatását biztosítja, és a szolgáltatásban a hiba a Megrendelőnek vagy a harmadik félnek róható fel, akkor a kijavítást a Szolgáltató csak külön díjazás alapján valósítja meg.

4. A Szolgáltató nem élesíti az oldalt addig, amíg a teljes vállalkozási díj meg nem érkezik bankszámlájára.

5. Amennyiben a Szerződésben megjelölt böngészőben a megjelenítésénél a Megrendelő hibát észlel, de a Szolgáltató az azonos operációs rendszer, azonos böngésző és (elsődleges) verziószám esetén nem, úgy főszabályként a Szolgáltató tulajdonában lévő számítógép megjelenítése az irányadó, de a Szolgáltató kötelessége törekedni arra, hogy a Megrendelő eszközén is megfelelően jelenjen meg a weboldal.

KARBANTARTÁS

1. A Szolgáltató külön szerződéssel vállalja

1. az általa elkészített weblap szerkezetének karbantartását,

2. a rendszer felügyeletét és működőképességének a megőrzését.

2. A webshop tartalmának a frissítése nem tartozik a tartalmi kötelezettség alá.

3. A karbantartás prioritást élvez a más ügyfél kérésével szemben.

4. Rendszer (hardware) felügyelete alatt a kiszolgáló technika ellenőrzését kell érteni. A Szolgáltató a felmerülő probléma elhárítását az értesítést követő két órán belül köteles megkezdeni, és köteles 24 órán belül befejezni. Amennyiben ez a meghatározott időn belül nem lehetséges, akkor azt a megadott határidőn belül jeleznie kell.

5. A Szolgáltató köteles a weboldal (szoftver) zavartalan működését biztosítani. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszer zavartalan működését fenntartja, valamint a rendszerrel kapcsolatos problémák elhárítását és megoldását az értesítéstől számított két órán belül megkezdi, és a vállalt határidőn belül befejezni.

6. A Szolgáltató 99,9% rendelkezésre állási időt vállal. A fennmaradó 0,1% időkeret a rendszer felügyeletére fordítja. A rendelkezésre állás naptári – teljes – évre vonatkozik.

7. A Szolgáltató az érdekkörén kívül eső, egyéb ok miatti szolgáltatás kimaradásért felelősséget nem vállal.

8. Szolgáltató a rendszerről, azaz az adatbázisról és a fájlokról a karbantartási szerződésben meghatározott rendszerességgel biztonsági mentést készít.

ÜTEMEZÉS, HATÁRIDŐK

1. Ha a határidő hetekben vagy hónapokban van megszabva, akkor a határnapnak az adott hét második munkanapját kell tekinteni.

2. Ha a határidő lejárta pihenőnapra esik, úgy a határidő az azt követő második munkanap.

3. A fizetési határidő a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásra vonatkozik.

FELELŐSSÉG

1. Amennyiben lehetőség van a weboldalról on-line rendelésre, a megrendelőt terheli a törvényi kötelezettségek betartása, valamint a szállítás, számlázás és minden ezekkel kapcsolatos feladat és kötelezettség.

2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által feltöltött tartalomra.

3. Tilos a szolgáltatást vagy a terméket a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatban (pl. közszeméremsértés, rágalmazás), vagy ilyenre alkalmas módokon használni. A Szolgáltató ezzel kapcsolatban a teljes felelősségét kizárja.

4. Amennyiben a weboldal használati díjának megállapítása az on-line megrendelések függvénye, úgy a Megrendelő nem élhet annak a kifogásával, hogy a terméket megrendelték, de a teljesítésre mégsem került sor.

5. A Megrendelő tartozik felelősséggel:

1. csere, garancia, szavatossággal kapcsolatos jogszabályi követelmények betartásáért,

2. weboldalán elhelyezett információk és adatok valódiságáért,

3. tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért,

4. a rendszerben elhelyezett tartalom jogtisztaságáért, illetve a jogosultság hiánya miatti felelősségre vonás következményeiért.

6. A Szolgáltató az adatok biztonságos kezeléséért, valamint a szerver zavartalan működéséért az általában elvárható felelősséggel tartozik.

7. A Szolgáltató a felvitt adatokért nem tartozik felelősséggel, ha

1. a Megrendelő olyan tartalmat tesz közzé a – Szolgáltató által biztosított – rendszeren, ami törvénysértő, vagy
2. a Megrendelő ugyanott jó erkölcsbe ütköző tartalmat jelenít meg.

3. A Szolgáltató a kapott anyagok őrzéséért felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel és nem őrzi meg az átadás után a megrendelő által átadott nyagot.

DÍJAZÁS

1. A díjazás a mindenkori Díjszabás alapján történik.

2. A Díjszabásban az óradíj-alapon elszámolt munkadíj esetében minden megkezdett félóra fél órának számít.

3. A Végszámla összege a szerződéskötés és az átadás között felmerült többletkérések alapján eltérhet az árajánlatban szereplő összegtől. A Szolgáltatónak az eltérésről minden esetben értesítenie kell a Megrendelőt, aki kifejezett írásbeli lemondó nyilatkozatával (beleértve az e-mailt is) elállhat a többletkérelmétől.

4. A Szolgáltató jogosult a munka megkezdése előtt a teljes összeget kiszámlázni.

5. A Szolgáltató a munka folyamán jogosult a naptári hónapoknak megfelelő és arányos köztes számlát kibocsátani.

6. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató teljesítéséhez szükséges anyagot késve adja át, úgy a határidő a Megrendelő késedelmével meghosszabbodik.

7. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámolni a hátralékos összeg erejéig. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori Jegybanki alapkamat kétszerese, de minimum havi 5.000,- Ft, azaz ötezer forint.

8. Amennyiben a Szolgáltató az idegen helyen bekövetkezett hiba, változtatás miatt kénytelen a javítást elvégezni, úgy a Szolgáltató 25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint / óra díjat jogosult kiszámlázni.

9. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató előzetes ellenvéleményével ellentétes döntés alapján bekövetkezett hiba kijavítását kéri, úgy a Szolgáltató a hiba elhárításáért 25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint / óra díjat jogosult kiszámlázni.

10. A Szolgáltató a Díjszabásban foglaltak alapján jogosult a kiszállási díjat megállapítani és kiszámlázni.

KÖTBÉR

1. Kötbér fizetését a Szolgáltató csak külön, írásbeli szerződésben, külön kikötés mellett vállal a szerződéses feladat díjazásához igazodóan:

1. a kötbér maximális összege a szerződéses összköltség 20%-a,

2. napi 0,1% mértékben.

2. A Szolgáltató csak és kizárólag akkor tartja magára nézve kötelezőnek, ha ezt a külön, írásbeli szerződésben a felek kifejezetten kikötik, és a Megrendelő projektmanagement díjat fizet.

KÉSEDELMES FIZETÉS

1. A késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltató a mindenkori Jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult kiszámlázni.

2. Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik, a Szolgáltató nyolc nap után írásban felszólítja teljesítésre.

3. Írásbeli közlésnek minősül a visszaigazolt e-mail.

4. Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik, úgy a Szolgáltató a weboldal elérését és/vagy működését korlátozni jogosult.

5. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult minden naptári hónap elteltével a Díjszabásban meghatározott mértékű adminisztrációs díjat kiszámlázni.

6. A késedelem teljesítésre történő felhívás nélkül is beáll.

ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS

1. A Szolgáltató törekszik a Megrendelő adatának védelmére, azonban a szerveren elhelyezett adat teljes biztonságát nem tudja szavatolni. A biztonságos adattovábbítás végett https (biztonsági kapcsolatot) ajánl a rendszer működtetéséhez.

2. A Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő kárért semmilyen felelősséget nem vállal.

3. A Szolgáltatót és a Megrendelőt a birtokába jutott információ vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

4. Harmadik személy számára csak és kizárólag a másik fél előzetes írásos engedélyével jogosult információ átadására, valamint az információ saját felhasználásra.

5. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő nevét, linkjét és weblapját valamennyi lapján, iratán és kiadványán referenciaként partnerei között szerepeltetni, erre a Megrendelő a Szolgáltatót jelen szerződés keretei között kifejezetten fel is hatalmazza. A Szolgáltató ennek során kötelezi magát, hogy a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseit megtartja.

6. A Szolgáltató a Megrendelő adatát csak és kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti.

ELÁLLÁS, MÓDOSÍTÁS

1. Főszabályként elállásra-, valamint visszatérítésre nincs lehetőség, ugyanis a Szolgáltató által végzett szolgáltatás automatikusan és a megrendelést követően azonnal (interface-ek közreműködésével) teljesedésbe megy.

2. A Felek közös megegyezéssel, írásban jogosultak a szerződést módosítani.

3. Rendkívüli esetben

1. a Megrendelő köteles a Szolgáltató által addig elvégzett munkája, és a felmerült, de nem teljesített követeléseinek a megfizetésére;

2. a Szolgáltató köteles a Megrendelő részére rendszerének tartalmát átadni.

3. Feleknek ezt cégszerű aláírással ellátott, tértivevényes levél útján kell megtenniük.

4. Rendes felmondásnak van helye minden egyéb esetben, egy hónapos elállási idővel.

1. Ez esetben a felek gondoskodnak és rendelkeznek a folyamatban lévő ügyekről.

KONFLIKTUSKEZELÉS

1. A Felek a jelen szerződésből eredő vitáik eldöntését elsődlegesen békés úton rendezik.

2. Bármely jogvita eldöntésére, amely a jelen szerződésből, vagy ezzel összefüggésben, ennek megszegésével, megszűnésével, érvényességével, értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes Törvényszéknek.